Навукова-педагагічныя школы БДЭУ

НИРС в БГЭУ

Навукова-педагагічная школа па нацыянальнай эканоміцы

Шимов Владимир Николаевич Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Шымаў Уладзімір Мікалаевіч

Навукова-педагагічная школа па нацыянальнай эканоміцы як інтэлектуальная сістэма выконвае важную даследчую функцыю па распрацоўцы канцэптуальных, навукова-метадычных, інструментальна-прыкладных палажэнняў і рэалізацыі сацыяльна-эканамічнай палітыкі дзяржавы (стварэнне новых ведаў), а таксама педагагічную функцыю, накіраваную на сістэматызаваны выклад тэарэтыка-метадалагічных і арганізацыйна-практычных асноў фарміравання нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь на аснове прымянення педагагічных тэхналогій, якія носяць вытворчую (рэпрадуктыўную), сацыяльную і гуманітарную (творчую) накіраванасць (перадача ведаў новым пакаленням навукоўцаў), тым самым ствараючы адукацыйную, навуковую і камунікатыўную прастору для зносін, фарміруючы адукацыйны і навуковы патэнцыял краіны.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе па нацыянальнай эканоміцы

Навукова-педагагічная школа эканомікі і кіравання на прадпрыемстве

Нехорошева Людмила Николаевна Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Нехарошава Людміла Мікалаеўна

Развіццё глабалізацыі, крызісныя працэсы і асаблівасці посткрызіснай эканомікі патрабуюць стварэння новых мадэляў кіравання на ўсіх узроўнях гаспадарання, пераасэнсавання формаў і метадаў вядзення бізнесу. Навукова-педагагічная школа эканомікі і кіравання на прадпрыемстве, працягваючы шматгадовыя традыцыі класічнай эканамічнай адукацыі, у цяперашні час забяспечвае фарміраванне сістэмных ведаў, навыкаў і ўменняў, якія ўлічваюць патрабаванні сучасных эканамічных рэалій. Аптымальна спалучаючы ў адукацыйным працэсе высокапрафесійнае педагагічнае майстэрства, навукова-даследчы патэнцыял і маральныя асновы беларускай дзяржаўнасці, удзельнікі школы ў поўнай меры рэалізуюць прынцып, абраны ў якасці дэвізу кафедры эканомікі прамысловых прадпрыемстваў - ядра школы «SCIENTIA VINСES» «Навукай перамагаць!».

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе эканомікі і кіравання на прадпрыемстве

Навукова-педагагічная школа фінансаў

Киреева Елена Федоровна Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар
Кірэева Алена Фёдараўна

Крытэрыем прагрэсіўнасці эканамічнай навукі з'яўляецца яе жыццяздольнасць. Змены, якія адбываюцца, патрабуюць па-новаму зірнуць на эканамічныя працэсы і з'явы, напоўніць новым зместам навуку ў галіне фінансаў. Асноўнай мэтай навукова-педагагічнай школы фінансаў з'яўляецца стварэнне новых навуковых ведаў у сферы фінансавых адносін праз прыкладную навукова-даследчую дзейнасць, накіраваную на развіццё фінансавай навукі, а таксама забеспячэнне пераемнасці пакаленняў у навуковай супольнасці. Аб'ектыўная мэтазгоднасць стварэння навукова-педагагічнай школы фінансаў абумоўлена кардынальнымі і сталымі зменамі, якія ўзнікаюць у эканамічным, сацыяльным і прававом жыцці рэспублікі. І, вядома ж, фінансы, як навука непасрэдна звязаная з практыкай, не можа не адлюстроўваць гэтыя працэсы. Навукова-педагагічная школа фінансаў не з'яўляецца дагматычнай, застылай. Яна пастаянна ўдасканальваецца, як складовая частка беларускай эканамічнай навукі, з улікам новых з'яў, якія адбываюцца ў галіне фінансаў у сусветным і нацыянальным маштабах. З'яўляецца пастаянна дзеючым фактарам развіцця тэорыі і практыкі фінансаў, спрыяюць вылучэнню новых кірункаў, плыняў, адкрыццяў і прагрэсу.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе фінансаў

Навукова-педагагічная школа бухгалтарскага ўліку, аналіза гаспадарчай дзейнасці, кантролю, рэвізіі і аўдыту

Панков Дмитрий Алексеевич Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Панкоў Дзмітрый Аляксеевіч
Папковская Пелагея Яковлевна Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Папкоўская Пелагея Якаўлеўна

Навуковыя даследаванні ў сферах бухгалтарскага ўліку, эканамічнага аналізу і кантролю павінны быць накіраваны на ўмацаванне нацыянальнай эканомікі ў цэлым і на павышэнне эфектыўнасці дзейнасці гаспадарчых суб'ектаў у прыватнасці. Вынікамі сваіх даследаванняў улікова-аналітычная навука заклікана забяспечваць стабільнасць фінансавага стану бізнес-структур, аператыўны пошук, дакладную ацэнку і максімальна поўнае выкарыстанне ўсіх наяўных рэзерваў, здольных забяспечваць устойлівае функцыянаванне прадпрыемстваў, галін і рэгіёнаў краіны. У цяперашні час інфармацыйнае забеспячэнне кіравання павінна будавацца на аснове новых тэарэтыка-метадалагічных прынцыпаў, канцэпцый і стандартаў, пры дапамозе сучасных прыёмаў, форм і метадаў улікова-аналітычных ацэнак і кантрольных працэдур, здольных аб'ектыўна, усебакова і комплексна апісваць эканамічныя працэсы і з'явы гаспадарчага жыцця. На вырашэнне гэтых актуальных праблем накіравана дзейнасць навукова-педагагічнай школы бухгалтарскага ўліку, аналізу гаспадарчай дзейнасці, кантролю, рэвізіі і аўдыту БДЭУ.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе бухгалтарскага ўліку, аналізу гаспадарчай дзейнасці, кантролю, рэвізіі і аўдыту

Навукова-педагагічная школа статыстыкі

Агабекава Ніна Уладзіміраўна Кіраўнік: доктар эканамічных навук, дацэнт Агабекава Ніна Уладзіміраўна

У складзе айчыннай статыстыкі сфарміраваліся дзве яе складовыя часткі: статыстыка як від практычнай дзейнасці і статыстыка як навука. Прадметам даследаванняў навукова-педагагічнай школы статыстыкі з'яўляецца метадалогія статыстычнага мадэлявання і аналізу заканамернасцяў паводзін масавых сацыяльна-эканамічных з'яў і працэсаў (статыстычных заканамернасцяў) на мікра- і макраўзроўні эканомікі Рэспублікі Беларусь.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе статыстыкі

Навукова-педагагічная школа маркетынгу

Акулич Иван Людвигович Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Акуліч Іван Людвігавіч

Ўсё большая глабалізацыя сусветнай эканомікі і далейшае развіццё рынкавых адносін абумовіла мэтазгоднасць перагляду асобных палажэнняў тэорыі класічнага маркетынгу. Як вядома, у аснове канцэпцыі апошняга пакладзена здагадка аб неабходнасці забеспячэння больш высокага ўзроўню якасці жыцця. Забеспячэнне высокай якасці стала следствам аб'ектыўнай неабходнасці развіцця патрэбаў чалавека. Чалавечыя патрэбы шматлікія і разнастайныя. Па меры развіцця грамадства павялічваюцца і пашыраюцца патрэбы яго членаў. Асноўная задача маркетынгу і заключаецца ў тым, каб своечасова выявіць існуючыя чалавечыя патрэбы і забяспечыць іх больш поўнае задавальненне. Каб зрабіць гэта, разам з развіццём патрэбаў чалавека павінна ўдасканальвацца і развівацца тэорыя маркетынгу. Менавіта на гэтыя праблемы арыентавана праца навукова-педагагічнай школы маркетынгу.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе маркетынгу

Навукова-педагагічная школа сусветнай эканомікі

Шмарловская Галина Александровна Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Шмарлоўская Галіна Аляксандраўна

Працэсы глабалізацыі прадвызначылі ўзаемасувязь дзяржаў свету і залежнасць эканамічнага росту асобна ўзятай краіны ад стану сусветнай эканомікі. У сувязі з гэтым асноўнай мэтай навукова-педагагічнай школы сусветнай эканомікі з'яўляецца развіццё новых навуковых ведаў у сферы міжнародных эканамічных адносін праз навукова-даследчую дзейнасць, накіраваную на развіццё сусветнай эканомікі як навукі, выяўленне асаблівасцяў праявы знешнеэканамічных сувязяў Рэспублікі Беларусь, фарміраванне навуковага і адукацыйнага патэнцыялу краіны. Аб'ектыўная неабходнасць стварэння навукова-педагагічнай школы сусветнай эканомікі абумоўлена набыццём Рэспублікай Беларусь права на самавызначэнне, з прычыны чаго яна набыла статус суб'екта ў сусветнай супольнасці з правам вядзення знешнеэканамічнай дзейнасці, непасрэднага ўдзелу ў развіцці і рэгуляванні міжнародных эканамічных адносін, што абумовіла патрэбнасць у навуковай распрацоўцы адпаведнай праблематыкі і падрыхтоўцы кадраў.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе сусветнай эканомікі

Навукова-педагагічная школа матэматычных метадаў эканомікі

Холод Николай Игнатьевич Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Холад Мікалай Ігнатавіч
Миксюк Светлана Федоровна Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Міксюк Святлана Фёдараўна

Асноўнай мэтай навукова-педагагічнай школы матэматычных метадаў эканомікі з'яўляецца распрацоўка тэарэтыка-метадычнай базы для сістэмнай рэалізацыі інструментальнай і арганізацыйна-тэхналагічнай функцый інфармацыйных сістэм кіравання на макра- і мікраўзроўні, уключаючы распрацоўку тэарэтычных і метадалагічных палажэнняў аналізу эканамічных працэсаў і сістэм на падставе выкарыстання эканоміка-матэматычных метадаў і інструментальных сродкаў, развіццё матэматычнага апарата эканамічных даследаванняў, метадаў яго выкарыстання і ўбудавання ў інструментальныя сродкі для павышэння абгрунтаванасці кіраўнічых рашэнняў на ўсіх узроўнях эканомікі, а таксама ўдасканаленне інфармацыйных тэхналогій вырашэння эканамічных задач і эфектыўная іх экспансія ў новыя эканамічныя дадаткі.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе матэматычных метадаў эканомікі

Навукова-педагагічная школа кіравання вытворчасцю

Беляцкий Николай Петрович Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Бяляцкі Мікалай Пятровіч

Самая складаная навука, практыка і мастацтва - кіраванне людзьмі. Наша навукова-педагагічная школа кіравання вытворчасцю прызначана для набыцця новых ведаў і вопыту на аснове сінтэзу інфармацыі, уменняў і практыкі. У школе набываюцца навыкі вырашэння кіраўніцкіх задач. Лідэрам не гэтулькі нараджаюцца, колькі становяцца.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе школе кіравання вытворчасцю

Навукова-педагагічная школа эканомікі і кіравання ў гандлі

Королёнок Геннадий Антонович Кіраўнік: доктар эканамічных навук, прафесар Каралёнак Генадзь Антонавіч

Гандаль з'яўляецца сувязным звяном паміж вытворцамі і спажыўцамі. Эфектыўна працуючая гандлёвая галіна шмат у чым вызначае ступень задавальнення патрэбаў насельніцтва і ў канчатковым выніку ўзровень яго жыцця. Навукова-педагагічная школа эканомікі і кіравання ў гандлі выконвае вельмі важную функцыю ў галіне распрацоўкі канцэпцыі развіцця гандлю ва ўмовах глабалізацыі, прыкладных даследаванняў у галіне экспартна-імпартных аперацый, фарміравання тавараправодных сетак, інавацыйнага развіцця галіны, а таксама педагагічную функцыю ў галіне падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі, фармуе навуковы патэнцыял краіны.

Інфармацыя аб навукова-педагагічнай школе эканомікі і кіравання ў гандлі